Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

J. Reguleringsplan
kommun e2.png

Reguleringsplan for Bleikeråsen GBNR 55/33, Plannummer 133

Publisert 21-08-2017

For å finne KS nr i regulersplan gå inn på Asker kommunes Asker kart.
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart/
velg Askerkart
Legg inn addresse - velg Kartmeny på venstresiden (stabler med trefirkanter)
Merk av Reguleringsplan (punkt 4 på listen)
Alle KS nr kommer da opp - områdene blir gule.  
Del av 133

Asker kommune, 26.06.09 For rådmannen

Tor Arne Midtbø

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DEL AV REGULERINGSPLAN FOR BLEIKERÅSEN GBNR 55/33, PLANNUMMER 133

PLAN DATERT/VEDTATT 22.05.75, STADFESTET 02.07.75, REVIDERT 26.06.2009, REGULERINGSBESTEMMELSER SIST DATERT 1.2.2010, VEDTATT AV BYGNINGSRÅDET 10.02.10.

 

 

 

§ 1 BESTEMMELSENES VIRKEOMRÅDE. PLANENS HENSIKT.

 

 

Bestemmelsene gjelder for den del av reguleringsplanen som 26.06.2009 er vedtatt

    endret gjennom mindre vesentlig reguleringsendring.
    Hensikten med reguleringsendringen er

 

–        å stadfeste eksisterende arealbruk,

–        å legge til rette for tilbygg til eksisterende boliger,

–        å legge til rette for etablering av flere parkeringsplasser innen området, og

–    å sikre ivaretakelse av eksisterende naturkvaliteter i den bratte skråningen ned mot Langenga

 

 

§

 

 

2

 

 

REGULERINGSFORMÅL

    Området reguleres til:

Byggeområder         –          boliger – konsentrert småhusbebyggelse Trafikkområder         –          offentlig kjørevei

Fellesområder          –          felles atkomstvei

 • felles gangvei
 • felles parkeringsplass
 • felles lekeplass
 • felles grøntareal
 • felles naturområde

 

I tillegg til bestemmelsene for de enkelte områdene kommer fellesbestemmelser som gjelder hele planområdet.

 

 

§  3        FELLESBESTEMMELSER

 

 • Rekkefølgekrav

Det kreves opparbeidet minimum en ny parkeringsplass per ny underetasje (jf punkt 5.2.2), inntil det samlede antall parkeringsplasser for boligene i boligsameiet er 500, alle med beliggenhet i henhold til punkt 3.2.

 

3.2          Parkering

Det skal avsettes 0,2 parkeringsplass per boenhet til gjesteparkering. Hver boenhet skal ha minimum en parkeringsplass.

 

Parkering er kun tillatt innenfor arealer avsatt til felles parkering. Unntatt er boligene i område KS 3 og KS 28, som skal ha en parkeringsplass hver i tilknytning til boligen.

 

3.3          Kjøreatkomst til nettstasjoner

Til nettstasjonene innenfor planområdet, gis det rett til kjørbar atkomst på felles gangveier, på felles atkomstvei (FAV) og over felles parkeringsplass / felles grøntareal.

 

3.4          Frisikt

Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum.

 

3.5          Dokumentasjonskrav

Ved søknad/melding skal fasadetegninger vise hele husrekken (evt. deler av husrekken ved spesielt lange husrekker), og alle terrengendringer skal vises på fasader og på situasjonskart eller utomhusplan. Søknad/melding skal inneholde estetisk redegjørelse og det skal framgå hvordan krav om sportsbod er løst.

Søknad/melding skal inneholde uttalelse til tiltak fra Bleikeråsen Boligsameie. For øvrig vises til dokumentasjonskrav i SAK.

 

 

§  4        OMRÅDE FOR BOLIGER – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE FELLESBESTEMMELSER

 

 • I områdene KS 1 – 28 tillates rekkehus i konsentrert småhusbebyggelse.

 

4.2          Antall boenheter

Bleikeråsen Boligsameie består av til sammen 316 boenheter. Dette utgjør samtidig maksimalt antall boenheter innen planområdet.

 

4.3          Plassering og høyder

Alle bygningsmessige konstruksjoner tilhørende den enkelte bolig, skal ligge på regulert byggeområde.

 

Regulerte byggegrenser er i disse bestemmelsene lik grensen for hvor bebyggelsens hovedvolumer kan gå opp i bygningens fulle høyde.

 

Innenfor byggegrensene reguleres bebyggelsen med eksisterende gesims- og mønehøyder (kotehøyde), dvs. slik den opprinnelig er oppført. Mønehøyden tillates ikke hevet, med mindre det fremgår av bestemmelsene for det enkelte delområde.

 

Eventuelle utvidelser av eksisterende bebyggelse innenfor byggegrensene (gjelder delområdene KS 1-8), skal ikke ha høyere gesimshøyde enn gesimshøyde i opprinnelig oppført bebyggelse, og det forutsettes videreføring av rekkehusets form- og fasadespråk ved slike utvidelser.

 

Utenfor byggegrensene gis det i tillegg ulike muligheter for utvidelser og tilbygg. Rammer for utvidelsene (utstrekning, høyde, bruk, mv.) framgår av § 5 spesialbestemmelser for delområdene KS 1-28, gitt som bestemmelser for det enkelte delområde eller som fellesbestemmelser for et bestemt utvalg av delområdene. Tiltak i samsvar med de angitte rammene, er ikke avhengig av dispensasjon fra byggegrense vist på plankartet.

Ved alle tiltak/utvidelser/tilbygg er det en forutsetning at rom for varig opphold fortsatt er sikret tilstrekkelig dagslys.

 

Eventuelle trapper fra bygning til terreng skal ligge innenfor angitte rammer for bebyggelse/tilbygg/utvidelser.

 

4.4          Etasjetall – ekstra underetasje

Antall etasjer i opprinnelige bebyggelse: Hustype 1A  –  2 etasjer

Hustype 1B – 2 etasjer Hustype 2                     –  2 etasjer

Hustype 3     –  2 etasjer

Hustype 4     –  2 etasjer

Hustype 5     –  2 etasjer

Hustype 6 – 1 etasje + underetasje Hustype 7 – 1 etasje + underetasje Hustype 8     –  1 etasje

Hustype 9     –  1 etasje

Hustype 10   –  1 etasje

Hustype 11   –  2 etasjer

Hustype 12   –  2 etasjer

Hustype 13   –  2 etasjer

Hustype 14 – 2 etasjer Hustyper er påført plankartet.

Der det i bestemmelsene nedenfor åpnes for utbygging av underetasje, menes én ekstra underetasje, i tillegg til antall etasjeplan i opprinnelig hustype/bebyggelse.

 

4.5          Tak

Bebyggelsen i områdene KS 10 – KS 27 skal ha saltak med takvinkel lik 18 grader. Bygningsrådet kan av tilpasningshensyn tillate slakere takvinkel på tilbygg utenfor byggegrense, der eksisterende tilbygg utenfor byggegrense hos nærmeste nabo allerede er godkjent med slik slakere takvinkel.

 

Bebyggelsen i område KS 1 – 9 og KS 28 skal ha flate tak.

 

4.6          Sportsbod

Ved alle nye tiltak knyttet til en boenhet gjelder at krav i TEK om 5 m2 sportsbod må tilfredsstilles, uavhengig av hvilke rammer for bebyggelse som er gitt for det enkelte delområde. Der det ikke åpnes for separat/frittliggende bod utenfor selve boligbebyggelsen, må krav til bod/sportsbod i sin helhet løses innenfor de rammer for bebyggelse som for øvrig er gitt.

 

Sportsbod må ha lett tilgjengelig atkomst fra gangvei/gangsti eventuelt fra fellesarealer.

 

4.7          Utforming

Alle tiltak skal være utformet i samspill med eksisterende bebyggelse, videreføre kvaliteter i området/bebyggelsen, samt bidra til en positiv videreutvikling av området/bebyggelsen. Materialbruk og detaljering skal harmonere med eksisterende form- og fasadespråk.

 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger og matt overflate. Hver husrekke skal ha ens fargesetting, jf sameiets vedtekter.

 

4.8          Terrengtilpasning

Nye tiltak skal ha en god terrengtilpasning.

 

I forbindelse med tilbygg/underbygg, tillates ikke terrengfylling eller massedeponering ut i skråningen mot Langenga (sørøst).

 

4.9          Definisjon av ”åpent areal”

Begrepet ”åpent areal” betyr i disse bestemmelser areal som ikke er bygget inn med vegger/glass eller tilsvarende og som ikke har takoverbygg (ut over de takoverbygg som bestemmelsene likevel tillater). Unntatt er nødvendige branncellebegrensende skillevegger mellom boenhetene som kan tillates.

 

4.10       Spesialbestemmelser vs. fellesbestemmelser

Spesialbestemmelser for delområdene KS 1 – KS 28 under § 5, kommer i tillegg til fellesbestemmelsene under § 4, men går foran fellesbestemmelsene i § 4 i den grad de måtte anses å være motstridende bestemmelser.

 

 • Tidligere, godkjente tiltak som ikke er i tråd med disse bestemmelsene Allerede utbygde bygningskonstruksjoner, herunder tilbygg, balkonger/terrasser, takoverbygg, mv., som går ut over disse bestemmelsene, men som er godkjent av kommunen og lovlig oppført, kan opprettholdes såfremt ikke annet følger av bestemmelsene for det enkelte delområde, men danner ikke mønster for videre utbygging av øvrige leiligheter i

 

 

§  5        OMRÅDE FOR BOLIGER – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE SPESIALBESTEMMELSER FOR DELOMRÅDENE KS 1 – KS 28

 

Nedenfor følger spesialbestemmelser for det enkelte delområde eller for en gruppe delområder.

 

5.1          Delområdene KS 1 – KS 9

 

 • Fellesbestemmelser for delområdene KS 1 – KS 9

Frittliggende sportsbod tillates ikke, med unntak av bod til Morellveien 81 og 83, jf. bestemmelser i punkt 5.1.8.

 

Takoverbygg inntil 1m utenfor byggegrense kan tillates. Slikt takoverbygg skal ha

 

maksimal dybde 1 m, og skal utformes som en lett takkonstruksjon.

 

For endeseksjoner, der det kan tillates utbygging med balkong/”åpent areal” i leilighetens halve bredde inntil 2,3 m utenfor byggegrense, kan denne utvidelsen alternativ gis en skrå avslutning mellom tilbygg inntil 3,1 m (i leilighetens halve bredde) og byggegrense/hushjørne. For ordens skyld presiseres at utbygging utenfor gavlvegg ikke tillates, jf. punkt 4.3 første avsnitt.

 

5.1.2     KS 1

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje, i tillegg til de to etasjene i opprinnelig bebyggelse (jf. 4.4), innenfor byggegrensene.

 

Utenfor byggegrenser kan tillates balkong inntil 2,3 m mot sjøen (øst) og inntil 1,8 m mot gangvei (vest). Men for Morellveien 51 skal balkong mot vest begrenses til 2/3 av boligens bredde for ikke å komme i konflikt med regulert vei. Konstruksjonene skal på alle etasjeplan utgjøre ”åpent areal”.

 

5.1.3     KS 2

Utenfor byggegrense mot Morellveien (nordvest) kan tillates balkong inntil 1,8 m. Konstruksjonene skal utgjøre ”åpent areal”.

 

Mot sjøen (sørøst) kan tillates bod/konstruksjon i første etasje, med terrasse/”åpent areal” over, inntil 3,1 m utenfor byggegrense i halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m utenfor byggegrense. Konstruksjoner utenfor byggegrensene kan ikke inneholde rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken, mv.).

 

5.1.4     KS 3

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates takoverbygg inntil 3,1 m i halvparten av boligens bredde. Areal under takoverbygg skal utgjøre ”åpent areal”.

 

Utenfor byggegrense mot Morellveien (nordvest) kan tillates garasje/carport og bod inntil 5 m2 BRA. Dog skal om lag halvparten av opprinnelig fasade (beliggende i byggegrensen) holdes fri for bygningsmessige konstruksjoner, for å sikre dagslys til soverom. Konstruksjoner utenfor byggegrensen kan ikke inneholde rom for varig opphold.

 

Boligene i KS 3 har rett og plikt til å opprettholde en parkeringsplass i garasje/carport på egen grunn.

 

Morellveien 79, som allerede er ytterligere utbygd, kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

5.1.5     KS 4

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig antall etasjer for den enkelte hustype, jf. 4.4.

 

Utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) kan det i 1. etasje tillates bod inntil 3,1 m, i inntil halvparten av boligens bredde. Arealet kan eventuelt også romme bolig såfremt krav til bod/sportsbod er ivaretatt, og bod er i tråd med disse bestemmelser

 

og lovlig oppført. For Apalstien 11-17 skal arealet i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. For den resterende halvpart av boligens bredde kan tillates takoverbygg evt. balkong/ ”åpent areal” inntil 1 m utenfor byggegrense.

Apalstien 1, 7 og 9, som allerede er ytterligere utbygd, kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

Boder beliggende mot Apalstien mer enn 3,1 m utenfor byggegrensen tillates ikke gjenoppført ved riving eller brann. (Dette gjelder Apalstien 1, 29, 35, 37, 39, 41, 43

og 45). Godkjente boder i Apalstien 7, 9, 23 og 25 kan likevel opprettholdes.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates bygningskonstruksjoner/tilbygg inntil 2,3 m. Arealet skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”, mens underliggende plan kan være bruksareal for bolig.

 

5.1.6     KS 5

Utenfor byggegrenser kan tillates balkong inntil 1,8m mot gangvei (nordvest) og inntil 2,3m mot sjøen (sørøst). Konstruksjonene skal på begge etasjeplan utgjøre ”åpent areal”. Det kan likevel tillates, bod inntil 5 m2 i 1. etasje under balkong (en bod på hver side).

 

5.1.7     KS 6

Utenfor byggegrense mot gangvei (sørøst) kan tillates bygningskonstruksjoner (herunder balkong og/eller åpne terrasser samt boder) inntil 3,1m.

 

Utenfor byggegrense mot hageside (nordvest) kan tilsvarende bygningskonstruksjoner tillates inntil 1,8 m.

 

Bygningskonstruksjoner utenfor byggegrenser skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal” på begge sider av huset, mens underliggende plan kan være bruksareal for bolig.

 

Tilbygg til Morellveien 90 som går ut over disse bestemmelsene, og som er godkjent av kommunen, kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

5.1.8     KS 7

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje, i tillegg til de to etasjene i opprinnelige bebyggelse (jf. 4.4).

 

Mot gangvei (nordvest) kan tillates tilbygg i 1. etasje, med balkong/terrasse i 2. etasje, inntil 3,1m utenfor byggegrense, i inntil halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m utenfor byggegrense.

 

For Morellveien 81-91 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates bygningskonstruksjoner/tilbygg inntil 2,3 m også for ekstra underetasje. Arealet skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”, mens underliggende plan kan være bruksareal for bolig.

 

For Morellveien 93-99 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kun tillates balkonger/”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

Følgende unntak gjelder:

Morellveien 81, 83, 85 og 87 er utbygd mot gangvei i full fasadelengde og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

Morellveien 85 er bygd ut også i 2. etasje (i halvparten av boligens bredde) mot gangvei. Denne utbyggingen er godkjent av kommunen og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

Morellveien 95 har utbygg mot gangvei som er godkjent av kommunen og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

For Morellveien 81 og 83 kan tillates 5 m2 bod (2,3 x 2,3 m) mot gangvei. Boden kan være frittliggende, men skal ha minimum 1 m avstand til formålsgrensen mot gangvei. Bod skal ikke være høyere enn en etasjes tilbygg og skal ha flatt tak.

 

5.1.9     KS 8

Mot gangvei (nordvest) kan tillates tilbygg i 1. og 2. etasje inntil 3,1m utenfor byggegrense, i inntil halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates tilbygg i 1.etasje inntil 3,1 m utenfor byggegrense, der arealet på øverste etasjeplan skal utgjøre”åpent areal”.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates balkong inntil 2,3 m. Konstruksjonene skal på begge etasjeplan utgjøre ”åpent areal”. Det tillates likevel bod inntil 5 m2 i 1. etasje under balkong.

 

5.1.10  KS 9

Mot hageside (nordvest) tillates ikke utbygging utenfor byggegrense. Allerede utbygd balkong i Seljestien 16 kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

Mot gangvei (sørøst) kan tillates bod i 1. etasje og balkong/terrasse i 2. etasje inntil 3,1 m utenfor byggegrense, i inntil halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates takoverbygg/balkong inntil 1,6 m utenfor byggegrense. Øverste etasjeplan skal utgjøre ”åpent areal”.

 

Allerede utbygde (lovlige) konstruksjoner kan opprettholdes, eks. Seljestien 2, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

 

5.2          Delområdene KS 10 – KS 27

 

 • Fellesbestemmelser for delområdene KS 10 – KS 27:

 

Unntak som fremgår av bestemmelser for det enkelte delområde KS 10 – KS 27 går foran disse fellesbestemmelser.

 

Byggegrensen er, med unntak av et par tilfeller, lagt til de opprinnelige hovedvolumenes veggliv. For hustype 3 og 5 dreier hovedvolum seg om den delen av bygningen som går opp i to etasjer.

 

Tilbygg/utvidelser utenfor byggegrense

 

Der ikke annet fremgår av bestemmelsene for det enkelte delområde, kan det utenfor byggegrense tillates bygningskonstruksjoner inntil 2,3 m, som på øverste etasjeplan kun kan utgjøre ”åpent areal”, mens arealet på underliggende plan kan utgjøre bruksareal, bod, terrasse eller balkong.

 

Alle tilbygg/konstruksjoner utenfor byggegrense skal utformes på en slik måte at de harmonerer med bygningenes saltaksform, og uten at mønet heves eller vinkelen på hovedtaket endres. For øvrig vises til punkt 4.7.

 

Separat/frittliggende bod:

Der ikke annet fremgår av bestemmelsene for det enkelte delområde, kan det tillates en bod per bolig i tillegg til de utvidelser av den enkelte bolig som det ellers åpnes for. Slik bod kan være inntil 5 m2 BYA, skal ha minimum 1 m avstand til formålsgrense mot vei/fellesareal, og tillates ikke brukt til varig opphold/boligareal. Boden kan tillates sammenbygd med boligen.

 

Dersom det ikke er tilstrekkelig plass mellom bolig og gangvei/atkomstside til bod, kan boden alternativt plasseres på ”hagesiden” på en måte som ikke unødig generer nabo.

 

Boder skal ha samme høyde, takform og takvinkel som eksisterende sportsboder og skal mht plassering innpasses i eksisterende bebyggelsesmønster.

 

For bod kan tillates takutstikk inntil 0,5 m utenfor veggliv når boder vender mot vei eller fellesareal. Når bod ligger i nabogrense tillates ikke takutstikk uten naboens samtykke.

 

Eksisterende boder, godkjent av kommunen, som går ut over de rammer for bod som er gitt i denne plan, kan opprettholdes, men ved evt. brann/riving og påfølgende gjenoppbygging av bod, skal bod være i henhold til bestemmelsene i denne plan.

 

5.2.2     Følgende fellesbestemmelse gjelder for områdene KS 12, KS 13, KS 17, KS 18, KS 19 og KS 21:

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig antall etasjer for den enkelte hustype, jf. 4.4.

 

Maksimal utstrekning av slik ekstra underetasje fremkommer i punkt 5.2.1 og/eller i bestemmelsene for det enkelte delområde.

 

5.2.3     KS 10

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.4     KS 11

For Ospestien 14-20 tillates ikke tilbygg/bygningskonstruksjon eller bod utenfor byggegrense mot regulert gangvei/Seljestien.

 

For Seljestien 25-31 kan det utenfor byggegrense mot Seljestien tillates tilbygg inntil 2,8 m. Arealet kan i 1.etasje utgjøre boligareal, bodareal, terrasse eller balkong, mens det på øverste etasjeplan skal utgjøre ”åpent areal”.

 

For Seljestien 25-31 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Oppført bod for Seljestien 25 (mot Ospestien) er godkjent av kommunen og kan opprettholdes.

 

5.2.5     KS 12

For Ospestien 1-15 kan det utenfor byggegrense mot Ospestien (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Ospestien 17-21 tillates ikke tilbygg utenfor byggegrense mot Ospestien (nordvest).

 

For Ospestien 1, 5-9 og 17-21 kan bod i henhold til punkt 5.2.1, ikke plasseres nærmere Ospestien enn eksisterende bod for den aktuelle bolig.

 

For Ospestien 11-15 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

For Ospestien 3 har kommunen godkjent eksisterende utbygging som kan opprettholdes, men det tillates ikke ytterligere utbygging mot Ospestien, heller ikke bod.

 

For Ospestien 1 og 3 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 4,6 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

5.2.6     KS 13

Utenfor byggegrense mot Ospestien (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje. Ospestien 33 og 35 er mot Ospestien (nordvest) allerede utbygd til 2,3 m og kan opprettholdes.

 

For Ospestien 33-35 og 41-47 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates i underetasje og 1.etasje tilbygg/boligareal inntil 1,8 m. Balkong i underetasje og 1.etasje kan tillates inntil 2,3 m utenfor byggegrensen mot sjøen. I 2. etasje kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

5.2.7     KS 14

Utenfor byggegrense mot Seljestien tillates ikke tilbygg/bygningskonstruksjon eller frittliggende bod jf punkt 5.2.1.

 

For Ospestien 42 kan tillates tilbygg inntil 3,35 m i 1.etasje utenfor byggegrense mot Ospestien. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

5.2.8     KS 15

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.9     KS 16

For Seljestien 61-67 kan det utenfor byggegrense mot Seljestien (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Seljestien 69-85 kan det utenfor byggegrense mot Seljestien (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1.etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Seljestien 61-83 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

For Seljestien 85-91 og Ospestien 76-80 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1, mot Ospestien.

 

For Seljestien 85 kan tillates separat/frittliggende bod iht punkt 5.2, forutsatt at den plasseres helt inntil vegg mot nr Seljestien 87, og ikke nærmere Seljestien enn veggliv i nr 87.

 

Seljestien 77-83 er mot Ospestien allerede utbygd ut over disse bestemmelser og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for videre utbygging.

 

5.2.10  KS 17

For Ospestien 49-51 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Ospestien 53-55 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Ospestien 49-55 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

For Ospestien 57-71 tillates ikke tilbygg utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest).

 

For Ospestien 49-55 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates i underetasje og 1.etasje tilbygg/boligareal inntil 1,8 m. Balkong i underetasje og 1.etasje kan tillates inntil 2,3 m utenfor byggegrensen mot sjøen. På øverste etasjeplan kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

For Ospestien 57-71 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates tilbygg/boligareal inntil 2 m i begge underetasjeplan. Utenfor dette tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,6 m. Arealet, til sammen inntil 3,6 m utenfor byggegrense, skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”.

 

5.2.11  KS 18

For Ospestien 73-89 tillates ikke tilbygg/utvidelser utenfor byggegrense mot Ospestien.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i opprinnelig underetasjeplan. Utenfor dette tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,1 m. Arealet, til sammen inntil 3,9 m utenfor byggegrense, skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”.

 

For Ospestien 73-83 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 1,8, utenfor byggegrense mot sørøst. Utenfor dette tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,1 m.

 

For Ospestien 85-89 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 3,9 m utenfor byggegrense mot sørøst. Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

Dersom bod til Ospestien 73 og/eller bod til Ospestien 75, skal gjenoppføres etter brann/riving eller skal ombygges, kreves begge boder plasseres på ”egen” grunn – innenfor areal avsatt til boligformål.

 

5.2.12  KS 19

Utenfor byggegrense mot Lindløkka (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Lindløkka 37-41 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Lindløkka 27-35 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 1,8 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst).

 

For Lindløkka 37-41 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 4,6 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

5.2.13  KS 20

For Lindløkka 22-36 tillates ikke bygging av bod mot Lindløkka mellom byggegrense og vei.

 

For Lindløkka 38-42 kan det utenfor byggegrense mot nordvest tillates tilbygg inntil 1,8 m i begge etasjer, og samtidig kan det i Lindløkka 38 tillates heving av takflaten som vender mot nordvest med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Lindløkka 40 og

 1. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

Takoverbygg inntil 1,8m foran inngangsparti kan tillates utover det de generelle bestemmelsene gir rom for, såfremt de utføres tilsvarende de som allerede finnes i rekken.

 

5.2.14  KS 21

Utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Lindløkka 55-59 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Lindløkka 43-53 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 1,8 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,1 m i 1.etasje.

 

For Lindløkka 55-59 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 4,1 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

5.2.15  KS 22

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig to etasjer, jf. 4.4.

 

For Rasmus Mortensens vei 24-32 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1.etasje. På øverste etasjeplan kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 3,0 m utenfor byggegrense. Utenfor tilbyggene på 2,8 m kan tillates takoverbygg inntil 1,8 m foran inngangsparti, såfremt det gis samme utforming som eksisterende takoverbygg i Rasmus Mortensens vei 24-26. Det tillates ikke balkong over takoverbygget.

 

For Rasmus Mortensens vei 34 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. På øverste etasjeplan kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,0 m utenfor byggegrense.

 

For Rasmus Mortensens vei 36-40 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. og 2. etasje. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,15m i nr 36 og inntil 1,4 m i nr 38 og 40.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m på alle tre plan. Utenfor dette tillates balkong /”åpent areal” inntil 1,8 m.

 

For Rasmus Mortensens vei 38 kan tillates heving av takflaten som vender mot sørøst med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Rasmus Mortensens vei 36 og 40. For Rasmus Mortensens vei 28-32 kan tillates heving av takflaten som vender mot sørøst med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Rasmus Mortensens vei 24-26.

 

Det tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

5.2.16  KS 23

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.17  KS 24

For Hasselstien 75-81 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (sørøst) tillates tilbygg inntil 1,8 m i begge etasjer, og samtidig kan det i Hasselstien 79-81 tillates heving av takflaten som vender mot sørøst med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Hasselstien 75-77. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

5.2.18  KS 25

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.19  KS 26

Utenfor byggegrense mot Hasselstien (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

Hasselstien 13 og 23 har bygd ut 1,8 m både i 1. og 2. etasje samt hevet taket og bygd balkonger utenfor dette. Disse kan beholdes men danner ikke mønster for videre utbygging.

 

For Hasselstien 23-27 kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig to etasjer, jf. 4.4. Underetasjen kan tillates inntil 1,8 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst).

 

For Hasselstien 35-45 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

5.2.20  KS 27

For Hasselstien 47 og 49 kan det utenfor byggegrense mot Hasselstien (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,5 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Hasselstien 47 og 49 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates tilbygg inntil 1,8 m boligareal i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,8 m i 1.etasje.

 

For Hasselstien 51-63 kan det utenfor byggegrense mot Hasselstien (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Hasselstien 51-63 kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig to etasjer, jf. 4.4. Videre kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates tilbygg inntil 1,8 m i underetasje og 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,8 m i 1.etasje.

 

De boliger som, etter tillatelse fra kommunen, allerede er utbygd mer enn bestemmelsene åpner for, også på øverste etasje, kan opprettholde nåværende utforming, men danner ikke mønster for videre utbygging.

 

Det tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1. Unntatt er eksisterende bod i Hasselstien 61, som allerede er oppført etter tillatelse fra kommunen.

 

5.3          Delområde KS 28

Utenfor byggegrenser mot gangvei kan tillates carport/garasje eller overbygde åpne arealer inntil 30 m2. Dette arealet kan ikke inneholde rom for varig opphold.

 

Boligene i KS 28 har rett og plikt til å opprettholde en parkeringsplass i garasje/carport på egen grunn.

 

Konstruksjon i Rasmus Mortensens vei 9 som ligger delvis ute i regulert gangvei i nordvest, tillates ikke gjenoppført ved riving/brann.

 

§  6        OFFENTLIG KJØREVEI

 

6.1     Snuhammer vist på plankartet ved vestre atkomstvei til området, kreves ikke opparbeidet etter pbl § 67 i forbindelse med tilbygg og andre tiltak på den enkelte bolig i Bleikeråsen Boligsameie.

 

 

§  7        FELLES ATKOMSTVEI

 

 • Områdene FAV1 og FAV2 skal nyttes til felles atkomstvei for boligene innen planområdet.

 

7.2          Kjørerett over felles atkomstvei

Eiendommene gnr. 54 bnr. 373-378 (Lindløkka, oddetall 9-19) har rett til kjørbar atkomst over felles atkomstvei FAV1, men har ingen rett til å parkere her.

 

Eiendommene gbnr. 54/7, 54/338, 54/452, 54/361, 54/341 og 54/49, samt eiendommene gbnr. 55/789, 55/790, 55/787 og 55/788 har rett til kjørbar atkomst over felles atkomstvei FAV2.

 

 

§  8        FELLES GANGVEI

 

 • Området skal nyttes til felles gangvei for alle boligene innen planområdet.

 

Gangveinettet er kjørbart, men skal ikke benyttes til kjøring annet enn til utrykningskjøretøy, nødvendig varetransport samt til offentlige/private servicekjøretøy som har oppdrag i området.

 

8.2          Kjørerett på gangveien

Boligene i KS 3 har rett til kjørbar atkomst fram til egen bolig, via Morellveien.

 

Boligene i KS 28 har rett til kjørbar atkomst fram til egen bolig, via Rasmus Mortensens vei (fra veien Bleikeråsen).

 

Boligene på gbnr. 54/7, 54/338, 54/452, 54/361, 54/341 og 54/49 har rett til kjørbar atkomst fram til egen bolig, via Rasmus Mortensens vei (fra veien Bleikeråsen).

 

8.3          Gangvei ved Humlestien 1-11

Gangvei ved Humlestien 1-11, kreves opparbeidet iht justert trase vist på plankartet, dersom eventuelle tiltak på boligene i Humlestien 1-11 forutsetter flytting av gangvei.

 

 

§  9        FELLES PARKERINGSPLASS

 

 • Områdene P1a, P1b, P2 og P3 skal benyttes til felles parkeringsplass og garasjeanlegg for boligene innen planområdet.
 • Innen P1a tillates parkerings-/garasjeanlegg i 2 plan. Det kan tillates tak over øverste parkeringsplan til erstatning for dagens rekkegarasjer. Maks bygningshøyde for slikt tak er kote 114,5, taket skal være en lett konstruksjon, utformet i samspill med eksisterende garasjeanlegg og øvrig bebyggelse, og det tillates ikke parkeringsplasser oppe på taket.
 • P1b kan benyttes til åpen parkeringsplass på terrengnivå (kote 112). Det kan i tillegg tillates garasjekjeller under terreng. Maks kotehøyde for garasjekjeller er kote 112. Atkomst til garasjekjeller forutsettes via nederste garasjeplan i område
 • Innen P2 tillates parkerings-/garasjeanlegg i 3 plan. Det kan tillates tak over øverste parkeringsplan til erstatning for dagens rekkegarasjer. Maks bygningshøyde for slikt tak er kote 98,1, taket skal være en lett konstruksjon, utformet i samspill med eksisterende garasjeanlegg og øvrig bebyggelse, og det tillates ikke parkeringsplasser oppe på taket.
 • Innen P3 kan tillates parkerings-/garasjeanlegg i 2 plan (til erstatning for eksisterende rekkegarasjer), der nederste plan ligger delvis under terreng, eventuelt helt under terreng. Tak over plan 2 skal være en lett konstruksjon, og det tillates ikke parkeringsplasser på taket. Maksimal bygningshøyde for garasje er kote 89. Garasjeanlegget skal plasseres innenfor byggegrensene og være utformet i samspill med eksisterende

 

 

§  10      FELLES LEKEPLASS

 

 • Område FL 1-13 skal nyttes til felles leke- og oppholdsområde for alle boligene innen planområdet.
 • Innen området kan tillates oppført anlegg med tilknytning til områdets regulerte formål.
 • Lagring, tilrigging og massedeponering er ikke

 

 

§  11      FELLES GRØNTAREAL

 

 • Områdene skal nyttes til felles grøntareal for alle boligene innen planområdet, bl.a. ved å være uteoppholdsareal for beboerne, ved å bidra til områdets grønne karakter, og ved å fungere som buffer mellom boliger, mot andre arealformål,
 • Innen området kan tillates oppført anlegg med tilknytning til områdets regulerte formål.
 • Arealene skal skjøttes slik at de fremstår som grønne områder med gode kvaliteter og vekslende vegetasjon, slik at de er tjenlige for beboerne innen planområdet.
 • I arealet mellom KS21 og KS22, der det er registrert kulturminne/veifar fra Lindløkka ned til Langenga, tillates ikke
 • I arealer der det er registrert viktig naturtype i skråningen ned mot sørøst, tillates ikke terrenginngrep, og ved skjøtsel skal det utvikles en artsrik og fleraldret skog, og slik at hensynet til registrert viktig naturtype ivaretas. Dog kan dagens akebakke, beliggende ut i skråningen mellom KS 7 og KS 12, opprettholdes og vedlikeholdes som
 • Lagring, tilrigging og massedeponering er ikke

 

 

§  12      FELLES NATUROMRÅDE

 

 • Område FN skal nyttes til felles naturområde for boligene innen planområdet.
 • Hensikten med felles naturområde er å sikre bevaring av eksisterende naturlig vegetasjon og topografi i den bratte skråningen ned mot Langenga (sørøst), og å hensynta registrert naturtype.
 • I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg, som kommer i konflikt med områdets funksjon som naturområde. I forbindelse med eksisterende stier kan terrengtilpasset trapp og evt rekkverk tillates etter søknad.
 • Terreng og vegetasjonsinngrep som endrer områdets karakter er ikke tillatt, herunder lagring, tilrigging og massedeponering. Dog kan eksisterende stier innen området ryddes og vedlikeholdes.
 • Ved skjøtsel skal det utvikles en artsrik og fleraldret skog, og slik at hensynet til registrert viktig naturtype

kommun e2.png

Reguleringsplan for Bleikeråsen GBNR 55/33, Plannummer 133

Publisert 21-08-2017

For å finne KS nr i regulersplan gå inn på Asker kommunes Asker kart.
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart/
velg Askerkart
Legg inn addresse - velg Kartmeny på venstresiden (stabler med trefirkanter)
Merk av Reguleringsplan (punkt 4 på listen)
Alle KS nr kommer da opp - områdene blir gule.  
Del av 133

Asker kommune, 26.06.09 For rådmannen

Tor Arne Midtbø

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DEL AV REGULERINGSPLAN FOR BLEIKERÅSEN GBNR 55/33, PLANNUMMER 133

PLAN DATERT/VEDTATT 22.05.75, STADFESTET 02.07.75, REVIDERT 26.06.2009, REGULERINGSBESTEMMELSER SIST DATERT 1.2.2010, VEDTATT AV BYGNINGSRÅDET 10.02.10.

 

 

 

§ 1 BESTEMMELSENES VIRKEOMRÅDE. PLANENS HENSIKT.

 

 

Bestemmelsene gjelder for den del av reguleringsplanen som 26.06.2009 er vedtatt

    endret gjennom mindre vesentlig reguleringsendring.
    Hensikten med reguleringsendringen er

 

–        å stadfeste eksisterende arealbruk,

–        å legge til rette for tilbygg til eksisterende boliger,

–        å legge til rette for etablering av flere parkeringsplasser innen området, og

–    å sikre ivaretakelse av eksisterende naturkvaliteter i den bratte skråningen ned mot Langenga

 

 

§

 

 

2

 

 

REGULERINGSFORMÅL

    Området reguleres til:

Byggeområder         –          boliger – konsentrert småhusbebyggelse Trafikkområder         –          offentlig kjørevei

Fellesområder          –          felles atkomstvei

 • felles gangvei
 • felles parkeringsplass
 • felles lekeplass
 • felles grøntareal
 • felles naturområde

 

I tillegg til bestemmelsene for de enkelte områdene kommer fellesbestemmelser som gjelder hele planområdet.

 

 

§  3        FELLESBESTEMMELSER

 

 • Rekkefølgekrav

Det kreves opparbeidet minimum en ny parkeringsplass per ny underetasje (jf punkt 5.2.2), inntil det samlede antall parkeringsplasser for boligene i boligsameiet er 500, alle med beliggenhet i henhold til punkt 3.2.

 

3.2          Parkering

Det skal avsettes 0,2 parkeringsplass per boenhet til gjesteparkering. Hver boenhet skal ha minimum en parkeringsplass.

 

Parkering er kun tillatt innenfor arealer avsatt til felles parkering. Unntatt er boligene i område KS 3 og KS 28, som skal ha en parkeringsplass hver i tilknytning til boligen.

 

3.3          Kjøreatkomst til nettstasjoner

Til nettstasjonene innenfor planområdet, gis det rett til kjørbar atkomst på felles gangveier, på felles atkomstvei (FAV) og over felles parkeringsplass / felles grøntareal.

 

3.4          Frisikt

Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum.

 

3.5          Dokumentasjonskrav

Ved søknad/melding skal fasadetegninger vise hele husrekken (evt. deler av husrekken ved spesielt lange husrekker), og alle terrengendringer skal vises på fasader og på situasjonskart eller utomhusplan. Søknad/melding skal inneholde estetisk redegjørelse og det skal framgå hvordan krav om sportsbod er løst.

Søknad/melding skal inneholde uttalelse til tiltak fra Bleikeråsen Boligsameie. For øvrig vises til dokumentasjonskrav i SAK.

 

 

§  4        OMRÅDE FOR BOLIGER – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE FELLESBESTEMMELSER

 

 • I områdene KS 1 – 28 tillates rekkehus i konsentrert småhusbebyggelse.

 

4.2          Antall boenheter

Bleikeråsen Boligsameie består av til sammen 316 boenheter. Dette utgjør samtidig maksimalt antall boenheter innen planområdet.

 

4.3          Plassering og høyder

Alle bygningsmessige konstruksjoner tilhørende den enkelte bolig, skal ligge på regulert byggeområde.

 

Regulerte byggegrenser er i disse bestemmelsene lik grensen for hvor bebyggelsens hovedvolumer kan gå opp i bygningens fulle høyde.

 

Innenfor byggegrensene reguleres bebyggelsen med eksisterende gesims- og mønehøyder (kotehøyde), dvs. slik den opprinnelig er oppført. Mønehøyden tillates ikke hevet, med mindre det fremgår av bestemmelsene for det enkelte delområde.

 

Eventuelle utvidelser av eksisterende bebyggelse innenfor byggegrensene (gjelder delområdene KS 1-8), skal ikke ha høyere gesimshøyde enn gesimshøyde i opprinnelig oppført bebyggelse, og det forutsettes videreføring av rekkehusets form- og fasadespråk ved slike utvidelser.

 

Utenfor byggegrensene gis det i tillegg ulike muligheter for utvidelser og tilbygg. Rammer for utvidelsene (utstrekning, høyde, bruk, mv.) framgår av § 5 spesialbestemmelser for delområdene KS 1-28, gitt som bestemmelser for det enkelte delområde eller som fellesbestemmelser for et bestemt utvalg av delområdene. Tiltak i samsvar med de angitte rammene, er ikke avhengig av dispensasjon fra byggegrense vist på plankartet.

Ved alle tiltak/utvidelser/tilbygg er det en forutsetning at rom for varig opphold fortsatt er sikret tilstrekkelig dagslys.

 

Eventuelle trapper fra bygning til terreng skal ligge innenfor angitte rammer for bebyggelse/tilbygg/utvidelser.

 

4.4          Etasjetall – ekstra underetasje

Antall etasjer i opprinnelige bebyggelse: Hustype 1A  –  2 etasjer

Hustype 1B – 2 etasjer Hustype 2                     –  2 etasjer

Hustype 3     –  2 etasjer

Hustype 4     –  2 etasjer

Hustype 5     –  2 etasjer

Hustype 6 – 1 etasje + underetasje Hustype 7 – 1 etasje + underetasje Hustype 8     –  1 etasje

Hustype 9     –  1 etasje

Hustype 10   –  1 etasje

Hustype 11   –  2 etasjer

Hustype 12   –  2 etasjer

Hustype 13   –  2 etasjer

Hustype 14 – 2 etasjer Hustyper er påført plankartet.

Der det i bestemmelsene nedenfor åpnes for utbygging av underetasje, menes én ekstra underetasje, i tillegg til antall etasjeplan i opprinnelig hustype/bebyggelse.

 

4.5          Tak

Bebyggelsen i områdene KS 10 – KS 27 skal ha saltak med takvinkel lik 18 grader. Bygningsrådet kan av tilpasningshensyn tillate slakere takvinkel på tilbygg utenfor byggegrense, der eksisterende tilbygg utenfor byggegrense hos nærmeste nabo allerede er godkjent med slik slakere takvinkel.

 

Bebyggelsen i område KS 1 – 9 og KS 28 skal ha flate tak.

 

4.6          Sportsbod

Ved alle nye tiltak knyttet til en boenhet gjelder at krav i TEK om 5 m2 sportsbod må tilfredsstilles, uavhengig av hvilke rammer for bebyggelse som er gitt for det enkelte delområde. Der det ikke åpnes for separat/frittliggende bod utenfor selve boligbebyggelsen, må krav til bod/sportsbod i sin helhet løses innenfor de rammer for bebyggelse som for øvrig er gitt.

 

Sportsbod må ha lett tilgjengelig atkomst fra gangvei/gangsti eventuelt fra fellesarealer.

 

4.7          Utforming

Alle tiltak skal være utformet i samspill med eksisterende bebyggelse, videreføre kvaliteter i området/bebyggelsen, samt bidra til en positiv videreutvikling av området/bebyggelsen. Materialbruk og detaljering skal harmonere med eksisterende form- og fasadespråk.

 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger og matt overflate. Hver husrekke skal ha ens fargesetting, jf sameiets vedtekter.

 

4.8          Terrengtilpasning

Nye tiltak skal ha en god terrengtilpasning.

 

I forbindelse med tilbygg/underbygg, tillates ikke terrengfylling eller massedeponering ut i skråningen mot Langenga (sørøst).

 

4.9          Definisjon av ”åpent areal”

Begrepet ”åpent areal” betyr i disse bestemmelser areal som ikke er bygget inn med vegger/glass eller tilsvarende og som ikke har takoverbygg (ut over de takoverbygg som bestemmelsene likevel tillater). Unntatt er nødvendige branncellebegrensende skillevegger mellom boenhetene som kan tillates.

 

4.10       Spesialbestemmelser vs. fellesbestemmelser

Spesialbestemmelser for delområdene KS 1 – KS 28 under § 5, kommer i tillegg til fellesbestemmelsene under § 4, men går foran fellesbestemmelsene i § 4 i den grad de måtte anses å være motstridende bestemmelser.

 

 • Tidligere, godkjente tiltak som ikke er i tråd med disse bestemmelsene Allerede utbygde bygningskonstruksjoner, herunder tilbygg, balkonger/terrasser, takoverbygg, mv., som går ut over disse bestemmelsene, men som er godkjent av kommunen og lovlig oppført, kan opprettholdes såfremt ikke annet følger av bestemmelsene for det enkelte delområde, men danner ikke mønster for videre utbygging av øvrige leiligheter i

 

 

§  5        OMRÅDE FOR BOLIGER – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE SPESIALBESTEMMELSER FOR DELOMRÅDENE KS 1 – KS 28

 

Nedenfor følger spesialbestemmelser for det enkelte delområde eller for en gruppe delområder.

 

5.1          Delområdene KS 1 – KS 9

 

 • Fellesbestemmelser for delområdene KS 1 – KS 9

Frittliggende sportsbod tillates ikke, med unntak av bod til Morellveien 81 og 83, jf. bestemmelser i punkt 5.1.8.

 

Takoverbygg inntil 1m utenfor byggegrense kan tillates. Slikt takoverbygg skal ha

 

maksimal dybde 1 m, og skal utformes som en lett takkonstruksjon.

 

For endeseksjoner, der det kan tillates utbygging med balkong/”åpent areal” i leilighetens halve bredde inntil 2,3 m utenfor byggegrense, kan denne utvidelsen alternativ gis en skrå avslutning mellom tilbygg inntil 3,1 m (i leilighetens halve bredde) og byggegrense/hushjørne. For ordens skyld presiseres at utbygging utenfor gavlvegg ikke tillates, jf. punkt 4.3 første avsnitt.

 

5.1.2     KS 1

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje, i tillegg til de to etasjene i opprinnelig bebyggelse (jf. 4.4), innenfor byggegrensene.

 

Utenfor byggegrenser kan tillates balkong inntil 2,3 m mot sjøen (øst) og inntil 1,8 m mot gangvei (vest). Men for Morellveien 51 skal balkong mot vest begrenses til 2/3 av boligens bredde for ikke å komme i konflikt med regulert vei. Konstruksjonene skal på alle etasjeplan utgjøre ”åpent areal”.

 

5.1.3     KS 2

Utenfor byggegrense mot Morellveien (nordvest) kan tillates balkong inntil 1,8 m. Konstruksjonene skal utgjøre ”åpent areal”.

 

Mot sjøen (sørøst) kan tillates bod/konstruksjon i første etasje, med terrasse/”åpent areal” over, inntil 3,1 m utenfor byggegrense i halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m utenfor byggegrense. Konstruksjoner utenfor byggegrensene kan ikke inneholde rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken, mv.).

 

5.1.4     KS 3

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates takoverbygg inntil 3,1 m i halvparten av boligens bredde. Areal under takoverbygg skal utgjøre ”åpent areal”.

 

Utenfor byggegrense mot Morellveien (nordvest) kan tillates garasje/carport og bod inntil 5 m2 BRA. Dog skal om lag halvparten av opprinnelig fasade (beliggende i byggegrensen) holdes fri for bygningsmessige konstruksjoner, for å sikre dagslys til soverom. Konstruksjoner utenfor byggegrensen kan ikke inneholde rom for varig opphold.

 

Boligene i KS 3 har rett og plikt til å opprettholde en parkeringsplass i garasje/carport på egen grunn.

 

Morellveien 79, som allerede er ytterligere utbygd, kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

5.1.5     KS 4

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig antall etasjer for den enkelte hustype, jf. 4.4.

 

Utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) kan det i 1. etasje tillates bod inntil 3,1 m, i inntil halvparten av boligens bredde. Arealet kan eventuelt også romme bolig såfremt krav til bod/sportsbod er ivaretatt, og bod er i tråd med disse bestemmelser

 

og lovlig oppført. For Apalstien 11-17 skal arealet i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. For den resterende halvpart av boligens bredde kan tillates takoverbygg evt. balkong/ ”åpent areal” inntil 1 m utenfor byggegrense.

Apalstien 1, 7 og 9, som allerede er ytterligere utbygd, kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

Boder beliggende mot Apalstien mer enn 3,1 m utenfor byggegrensen tillates ikke gjenoppført ved riving eller brann. (Dette gjelder Apalstien 1, 29, 35, 37, 39, 41, 43

og 45). Godkjente boder i Apalstien 7, 9, 23 og 25 kan likevel opprettholdes.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates bygningskonstruksjoner/tilbygg inntil 2,3 m. Arealet skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”, mens underliggende plan kan være bruksareal for bolig.

 

5.1.6     KS 5

Utenfor byggegrenser kan tillates balkong inntil 1,8m mot gangvei (nordvest) og inntil 2,3m mot sjøen (sørøst). Konstruksjonene skal på begge etasjeplan utgjøre ”åpent areal”. Det kan likevel tillates, bod inntil 5 m2 i 1. etasje under balkong (en bod på hver side).

 

5.1.7     KS 6

Utenfor byggegrense mot gangvei (sørøst) kan tillates bygningskonstruksjoner (herunder balkong og/eller åpne terrasser samt boder) inntil 3,1m.

 

Utenfor byggegrense mot hageside (nordvest) kan tilsvarende bygningskonstruksjoner tillates inntil 1,8 m.

 

Bygningskonstruksjoner utenfor byggegrenser skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal” på begge sider av huset, mens underliggende plan kan være bruksareal for bolig.

 

Tilbygg til Morellveien 90 som går ut over disse bestemmelsene, og som er godkjent av kommunen, kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

5.1.8     KS 7

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje, i tillegg til de to etasjene i opprinnelige bebyggelse (jf. 4.4).

 

Mot gangvei (nordvest) kan tillates tilbygg i 1. etasje, med balkong/terrasse i 2. etasje, inntil 3,1m utenfor byggegrense, i inntil halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m utenfor byggegrense.

 

For Morellveien 81-91 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates bygningskonstruksjoner/tilbygg inntil 2,3 m også for ekstra underetasje. Arealet skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”, mens underliggende plan kan være bruksareal for bolig.

 

For Morellveien 93-99 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kun tillates balkonger/”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

Følgende unntak gjelder:

Morellveien 81, 83, 85 og 87 er utbygd mot gangvei i full fasadelengde og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

Morellveien 85 er bygd ut også i 2. etasje (i halvparten av boligens bredde) mot gangvei. Denne utbyggingen er godkjent av kommunen og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

Morellveien 95 har utbygg mot gangvei som er godkjent av kommunen og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

For Morellveien 81 og 83 kan tillates 5 m2 bod (2,3 x 2,3 m) mot gangvei. Boden kan være frittliggende, men skal ha minimum 1 m avstand til formålsgrensen mot gangvei. Bod skal ikke være høyere enn en etasjes tilbygg og skal ha flatt tak.

 

5.1.9     KS 8

Mot gangvei (nordvest) kan tillates tilbygg i 1. og 2. etasje inntil 3,1m utenfor byggegrense, i inntil halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates tilbygg i 1.etasje inntil 3,1 m utenfor byggegrense, der arealet på øverste etasjeplan skal utgjøre”åpent areal”.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates balkong inntil 2,3 m. Konstruksjonene skal på begge etasjeplan utgjøre ”åpent areal”. Det tillates likevel bod inntil 5 m2 i 1. etasje under balkong.

 

5.1.10  KS 9

Mot hageside (nordvest) tillates ikke utbygging utenfor byggegrense. Allerede utbygd balkong i Seljestien 16 kan opprettholdes, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

Mot gangvei (sørøst) kan tillates bod i 1. etasje og balkong/terrasse i 2. etasje inntil 3,1 m utenfor byggegrense, i inntil halvparten av boligens bredde. For den resterende halvpart kan tillates takoverbygg/balkong inntil 1,6 m utenfor byggegrense. Øverste etasjeplan skal utgjøre ”åpent areal”.

 

Allerede utbygde (lovlige) konstruksjoner kan opprettholdes, eks. Seljestien 2, men danner ikke mønster for de øvrige i rekken.

 

 

5.2          Delområdene KS 10 – KS 27

 

 • Fellesbestemmelser for delområdene KS 10 – KS 27:

 

Unntak som fremgår av bestemmelser for det enkelte delområde KS 10 – KS 27 går foran disse fellesbestemmelser.

 

Byggegrensen er, med unntak av et par tilfeller, lagt til de opprinnelige hovedvolumenes veggliv. For hustype 3 og 5 dreier hovedvolum seg om den delen av bygningen som går opp i to etasjer.

 

Tilbygg/utvidelser utenfor byggegrense

 

Der ikke annet fremgår av bestemmelsene for det enkelte delområde, kan det utenfor byggegrense tillates bygningskonstruksjoner inntil 2,3 m, som på øverste etasjeplan kun kan utgjøre ”åpent areal”, mens arealet på underliggende plan kan utgjøre bruksareal, bod, terrasse eller balkong.

 

Alle tilbygg/konstruksjoner utenfor byggegrense skal utformes på en slik måte at de harmonerer med bygningenes saltaksform, og uten at mønet heves eller vinkelen på hovedtaket endres. For øvrig vises til punkt 4.7.

 

Separat/frittliggende bod:

Der ikke annet fremgår av bestemmelsene for det enkelte delområde, kan det tillates en bod per bolig i tillegg til de utvidelser av den enkelte bolig som det ellers åpnes for. Slik bod kan være inntil 5 m2 BYA, skal ha minimum 1 m avstand til formålsgrense mot vei/fellesareal, og tillates ikke brukt til varig opphold/boligareal. Boden kan tillates sammenbygd med boligen.

 

Dersom det ikke er tilstrekkelig plass mellom bolig og gangvei/atkomstside til bod, kan boden alternativt plasseres på ”hagesiden” på en måte som ikke unødig generer nabo.

 

Boder skal ha samme høyde, takform og takvinkel som eksisterende sportsboder og skal mht plassering innpasses i eksisterende bebyggelsesmønster.

 

For bod kan tillates takutstikk inntil 0,5 m utenfor veggliv når boder vender mot vei eller fellesareal. Når bod ligger i nabogrense tillates ikke takutstikk uten naboens samtykke.

 

Eksisterende boder, godkjent av kommunen, som går ut over de rammer for bod som er gitt i denne plan, kan opprettholdes, men ved evt. brann/riving og påfølgende gjenoppbygging av bod, skal bod være i henhold til bestemmelsene i denne plan.

 

5.2.2     Følgende fellesbestemmelse gjelder for områdene KS 12, KS 13, KS 17, KS 18, KS 19 og KS 21:

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig antall etasjer for den enkelte hustype, jf. 4.4.

 

Maksimal utstrekning av slik ekstra underetasje fremkommer i punkt 5.2.1 og/eller i bestemmelsene for det enkelte delområde.

 

5.2.3     KS 10

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.4     KS 11

For Ospestien 14-20 tillates ikke tilbygg/bygningskonstruksjon eller bod utenfor byggegrense mot regulert gangvei/Seljestien.

 

For Seljestien 25-31 kan det utenfor byggegrense mot Seljestien tillates tilbygg inntil 2,8 m. Arealet kan i 1.etasje utgjøre boligareal, bodareal, terrasse eller balkong, mens det på øverste etasjeplan skal utgjøre ”åpent areal”.

 

For Seljestien 25-31 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Oppført bod for Seljestien 25 (mot Ospestien) er godkjent av kommunen og kan opprettholdes.

 

5.2.5     KS 12

For Ospestien 1-15 kan det utenfor byggegrense mot Ospestien (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Ospestien 17-21 tillates ikke tilbygg utenfor byggegrense mot Ospestien (nordvest).

 

For Ospestien 1, 5-9 og 17-21 kan bod i henhold til punkt 5.2.1, ikke plasseres nærmere Ospestien enn eksisterende bod for den aktuelle bolig.

 

For Ospestien 11-15 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

For Ospestien 3 har kommunen godkjent eksisterende utbygging som kan opprettholdes, men det tillates ikke ytterligere utbygging mot Ospestien, heller ikke bod.

 

For Ospestien 1 og 3 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 4,6 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

5.2.6     KS 13

Utenfor byggegrense mot Ospestien (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje. Ospestien 33 og 35 er mot Ospestien (nordvest) allerede utbygd til 2,3 m og kan opprettholdes.

 

For Ospestien 33-35 og 41-47 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates i underetasje og 1.etasje tilbygg/boligareal inntil 1,8 m. Balkong i underetasje og 1.etasje kan tillates inntil 2,3 m utenfor byggegrensen mot sjøen. I 2. etasje kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

5.2.7     KS 14

Utenfor byggegrense mot Seljestien tillates ikke tilbygg/bygningskonstruksjon eller frittliggende bod jf punkt 5.2.1.

 

For Ospestien 42 kan tillates tilbygg inntil 3,35 m i 1.etasje utenfor byggegrense mot Ospestien. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

5.2.8     KS 15

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.9     KS 16

For Seljestien 61-67 kan det utenfor byggegrense mot Seljestien (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Seljestien 69-85 kan det utenfor byggegrense mot Seljestien (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1.etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Seljestien 61-83 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

For Seljestien 85-91 og Ospestien 76-80 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1, mot Ospestien.

 

For Seljestien 85 kan tillates separat/frittliggende bod iht punkt 5.2, forutsatt at den plasseres helt inntil vegg mot nr Seljestien 87, og ikke nærmere Seljestien enn veggliv i nr 87.

 

Seljestien 77-83 er mot Ospestien allerede utbygd ut over disse bestemmelser og kan opprettholdes, men danner ikke mønster for videre utbygging.

 

5.2.10  KS 17

For Ospestien 49-51 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Ospestien 53-55 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Ospestien 49-55 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

For Ospestien 57-71 tillates ikke tilbygg utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest).

 

For Ospestien 49-55 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates i underetasje og 1.etasje tilbygg/boligareal inntil 1,8 m. Balkong i underetasje og 1.etasje kan tillates inntil 2,3 m utenfor byggegrensen mot sjøen. På øverste etasjeplan kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

For Ospestien 57-71 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates tilbygg/boligareal inntil 2 m i begge underetasjeplan. Utenfor dette tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,6 m. Arealet, til sammen inntil 3,6 m utenfor byggegrense, skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”.

 

5.2.11  KS 18

For Ospestien 73-89 tillates ikke tilbygg/utvidelser utenfor byggegrense mot Ospestien.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i opprinnelig underetasjeplan. Utenfor dette tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,1 m. Arealet, til sammen inntil 3,9 m utenfor byggegrense, skal på øverste etasjeplan utgjøre ”åpent areal”.

 

For Ospestien 73-83 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 1,8, utenfor byggegrense mot sørøst. Utenfor dette tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,1 m.

 

For Ospestien 85-89 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 3,9 m utenfor byggegrense mot sørøst. Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

Dersom bod til Ospestien 73 og/eller bod til Ospestien 75, skal gjenoppføres etter brann/riving eller skal ombygges, kreves begge boder plasseres på ”egen” grunn – innenfor areal avsatt til boligformål.

 

5.2.12  KS 19

Utenfor byggegrense mot Lindløkka (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Lindløkka 37-41 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Lindløkka 27-35 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 1,8 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst).

 

For Lindløkka 37-41 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 4,6 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

5.2.13  KS 20

For Lindløkka 22-36 tillates ikke bygging av bod mot Lindløkka mellom byggegrense og vei.

 

For Lindløkka 38-42 kan det utenfor byggegrense mot nordvest tillates tilbygg inntil 1,8 m i begge etasjer, og samtidig kan det i Lindløkka 38 tillates heving av takflaten som vender mot nordvest med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Lindløkka 40 og

 1. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

Takoverbygg inntil 1,8m foran inngangsparti kan tillates utover det de generelle bestemmelsene gir rom for, såfremt de utføres tilsvarende de som allerede finnes i rekken.

 

5.2.14  KS 21

Utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Lindløkka 55-59 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

For Lindløkka 43-53 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 1,8 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,1 m i 1.etasje.

 

For Lindløkka 55-59 kan den ekstra underetasjen, jf punkt 5.2.2, tillates med en utstrekning på inntil 4,1 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst). Arealet kan tillates benyttet til balkong/takterrasse i etasjen over.

 

5.2.15  KS 22

Det kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig to etasjer, jf. 4.4.

 

For Rasmus Mortensens vei 24-32 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1.etasje. På øverste etasjeplan kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 3,0 m utenfor byggegrense. Utenfor tilbyggene på 2,8 m kan tillates takoverbygg inntil 1,8 m foran inngangsparti, såfremt det gis samme utforming som eksisterende takoverbygg i Rasmus Mortensens vei 24-26. Det tillates ikke balkong over takoverbygget.

 

For Rasmus Mortensens vei 34 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. På øverste etasjeplan kan tillates balkong/”åpent areal” inntil 2,0 m utenfor byggegrense.

 

For Rasmus Mortensens vei 36-40 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (nordvest) tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. og 2. etasje. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,15m i nr 36 og inntil 1,4 m i nr 38 og 40.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m på alle tre plan. Utenfor dette tillates balkong /”åpent areal” inntil 1,8 m.

 

For Rasmus Mortensens vei 38 kan tillates heving av takflaten som vender mot sørøst med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Rasmus Mortensens vei 36 og 40. For Rasmus Mortensens vei 28-32 kan tillates heving av takflaten som vender mot sørøst med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Rasmus Mortensens vei 24-26.

 

Det tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

5.2.16  KS 23

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.17  KS 24

For Hasselstien 75-81 kan det utenfor byggegrense mot gangvei (sørøst) tillates tilbygg inntil 1,8 m i begge etasjer, og samtidig kan det i Hasselstien 79-81 tillates heving av takflaten som vender mot sørøst med 0,3 m, lik det som allerede er gjort i Hasselstien 75-77. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

5.2.18  KS 25

(Ingen spesialbestemmelser for området.)

 

5.2.19  KS 26

Utenfor byggegrense mot Hasselstien (nordvest) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje og inntil 2,3 m som ”åpent areal” i 2. etasje.

 

Utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) kan tillates tilbygg inntil 1,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong /”åpent areal” inntil 2,3 m.

 

Hasselstien 13 og 23 har bygd ut 1,8 m både i 1. og 2. etasje samt hevet taket og bygd balkonger utenfor dette. Disse kan beholdes men danner ikke mønster for videre utbygging.

 

For Hasselstien 23-27 kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig to etasjer, jf. 4.4. Underetasjen kan tillates inntil 1,8 m utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst).

 

For Hasselstien 35-45 tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1.

 

5.2.20  KS 27

For Hasselstien 47 og 49 kan det utenfor byggegrense mot Hasselstien (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,5 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Hasselstien 47 og 49 kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates tilbygg inntil 1,8 m boligareal i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,8 m i 1.etasje.

 

For Hasselstien 51-63 kan det utenfor byggegrense mot Hasselstien (nordvest) tillates tilbygg inntil 2,8 m i 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”.

 

For Hasselstien 51-63 kan tillates utbygging/underbygging med én underetasje i tillegg til opprinnelig to etasjer, jf. 4.4. Videre kan det utenfor byggegrense mot sjøen (sørøst) tillates tilbygg inntil 1,8 m i underetasje og 1. etasje. Arealet skal i 2. etasje utgjøre ”åpent areal”. Utenfor tilbyggene på 1,8 m tillates balkong/”åpent areal” inntil 1,8 m i 1.etasje.

 

De boliger som, etter tillatelse fra kommunen, allerede er utbygd mer enn bestemmelsene åpner for, også på øverste etasje, kan opprettholde nåværende utforming, men danner ikke mønster for videre utbygging.

 

Det tillates ikke frittliggende bod som nevnt i punkt 5.2.1. Unntatt er eksisterende bod i Hasselstien 61, som allerede er oppført etter tillatelse fra kommunen.

 

5.3          Delområde KS 28

Utenfor byggegrenser mot gangvei kan tillates carport/garasje eller overbygde åpne arealer inntil 30 m2. Dette arealet kan ikke inneholde rom for varig opphold.

 

Boligene i KS 28 har rett og plikt til å opprettholde en parkeringsplass i garasje/carport på egen grunn.

 

Konstruksjon i Rasmus Mortensens vei 9 som ligger delvis ute i regulert gangvei i nordvest, tillates ikke gjenoppført ved riving/brann.

 

§  6        OFFENTLIG KJØREVEI

 

6.1     Snuhammer vist på plankartet ved vestre atkomstvei til området, kreves ikke opparbeidet etter pbl § 67 i forbindelse med tilbygg og andre tiltak på den enkelte bolig i Bleikeråsen Boligsameie.

 

 

§  7        FELLES ATKOMSTVEI

 

 • Områdene FAV1 og FAV2 skal nyttes til felles atkomstvei for boligene innen planområdet.

 

7.2          Kjørerett over felles atkomstvei

Eiendommene gnr. 54 bnr. 373-378 (Lindløkka, oddetall 9-19) har rett til kjørbar atkomst over felles atkomstvei FAV1, men har ingen rett til å parkere her.

 

Eiendommene gbnr. 54/7, 54/338, 54/452, 54/361, 54/341 og 54/49, samt eiendommene gbnr. 55/789, 55/790, 55/787 og 55/788 har rett til kjørbar atkomst over felles atkomstvei FAV2.

 

 

§  8        FELLES GANGVEI

 

 • Området skal nyttes til felles gangvei for alle boligene innen planområdet.

 

Gangveinettet er kjørbart, men skal ikke benyttes til kjøring annet enn til utrykningskjøretøy, nødvendig varetransport samt til offentlige/private servicekjøretøy som har oppdrag i området.

 

8.2          Kjørerett på gangveien

Boligene i KS 3 har rett til kjørbar atkomst fram til egen bolig, via Morellveien.

 

Boligene i KS 28 har rett til kjørbar atkomst fram til egen bolig, via Rasmus Mortensens vei (fra veien Bleikeråsen).

 

Boligene på gbnr. 54/7, 54/338, 54/452, 54/361, 54/341 og 54/49 har rett til kjørbar atkomst fram til egen bolig, via Rasmus Mortensens vei (fra veien Bleikeråsen).

 

8.3          Gangvei ved Humlestien 1-11

Gangvei ved Humlestien 1-11, kreves opparbeidet iht justert trase vist på plankartet, dersom eventuelle tiltak på boligene i Humlestien 1-11 forutsetter flytting av gangvei.

 

 

§  9        FELLES PARKERINGSPLASS

 

 • Områdene P1a, P1b, P2 og P3 skal benyttes til felles parkeringsplass og garasjeanlegg for boligene innen planområdet.
 • Innen P1a tillates parkerings-/garasjeanlegg i 2 plan. Det kan tillates tak over øverste parkeringsplan til erstatning for dagens rekkegarasjer. Maks bygningshøyde for slikt tak er kote 114,5, taket skal være en lett konstruksjon, utformet i samspill med eksisterende garasjeanlegg og øvrig bebyggelse, og det tillates ikke parkeringsplasser oppe på taket.
 • P1b kan benyttes til åpen parkeringsplass på terrengnivå (kote 112). Det kan i tillegg tillates garasjekjeller under terreng. Maks kotehøyde for garasjekjeller er kote 112. Atkomst til garasjekjeller forutsettes via nederste garasjeplan i område
 • Innen P2 tillates parkerings-/garasjeanlegg i 3 plan. Det kan tillates tak over øverste parkeringsplan til erstatning for dagens rekkegarasjer. Maks bygningshøyde for slikt tak er kote 98,1, taket skal være en lett konstruksjon, utformet i samspill med eksisterende garasjeanlegg og øvrig bebyggelse, og det tillates ikke parkeringsplasser oppe på taket.
 • Innen P3 kan tillates parkerings-/garasjeanlegg i 2 plan (til erstatning for eksisterende rekkegarasjer), der nederste plan ligger delvis under terreng, eventuelt helt under terreng. Tak over plan 2 skal være en lett konstruksjon, og det tillates ikke parkeringsplasser på taket. Maksimal bygningshøyde for garasje er kote 89. Garasjeanlegget skal plasseres innenfor byggegrensene og være utformet i samspill med eksisterende

 

 

§  10      FELLES LEKEPLASS

 

 • Område FL 1-13 skal nyttes til felles leke- og oppholdsområde for alle boligene innen planområdet.
 • Innen området kan tillates oppført anlegg med tilknytning til områdets regulerte formål.
 • Lagring, tilrigging og massedeponering er ikke

 

 

§  11      FELLES GRØNTAREAL

 

 • Områdene skal nyttes til felles grøntareal for alle boligene innen planområdet, bl.a. ved å være uteoppholdsareal for beboerne, ved å bidra til områdets grønne karakter, og ved å fungere som buffer mellom boliger, mot andre arealformål,
 • Innen området kan tillates oppført anlegg med tilknytning til områdets regulerte formål.
 • Arealene skal skjøttes slik at de fremstår som grønne områder med gode kvaliteter og vekslende vegetasjon, slik at de er tjenlige for beboerne innen planområdet.
 • I arealet mellom KS21 og KS22, der det er registrert kulturminne/veifar fra Lindløkka ned til Langenga, tillates ikke
 • I arealer der det er registrert viktig naturtype i skråningen ned mot sørøst, tillates ikke terrenginngrep, og ved skjøtsel skal det utvikles en artsrik og fleraldret skog, og slik at hensynet til registrert viktig naturtype ivaretas. Dog kan dagens akebakke, beliggende ut i skråningen mellom KS 7 og KS 12, opprettholdes og vedlikeholdes som
 • Lagring, tilrigging og massedeponering er ikke

 

 

§  12      FELLES NATUROMRÅDE

 

 • Område FN skal nyttes til felles naturområde for boligene innen planområdet.
 • Hensikten med felles naturområde er å sikre bevaring av eksisterende naturlig vegetasjon og topografi i den bratte skråningen ned mot Langenga (sørøst), og å hensynta registrert naturtype.
 • I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg, som kommer i konflikt med områdets funksjon som naturområde. I forbindelse med eksisterende stier kan terrengtilpasset trapp og evt rekkverk tillates etter søknad.
 • Terreng og vegetasjonsinngrep som endrer områdets karakter er ikke tillatt, herunder lagring, tilrigging og massedeponering. Dog kan eksisterende stier innen området ryddes og vedlikeholdes.
 • Ved skjøtsel skal det utvikles en artsrik og fleraldret skog, og slik at hensynet til registrert viktig naturtype

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi